Mitsuri Kanroji shows her Koi no kokyū on Tanjiro Kamado's cock in the Swordsmith Village